Termene si conditii

1. Introducere
1.1. Prezentele condiții sunt aplicabile serviciilor pe care ne-ați angajat să vi le furnizăm conform Contractului semnat. Prezentele Condiții Generale, Contractul și anexele acestuia reprezintă întregul contract încheiat între noi.
1.2. În eventualitatea unor neconcordanţe între Contract și Condițiile Generale, Condițiile Generale vor prevala, cu excepţia cazului în care Contractul modifică în mod expres orice prevedere a acestor condiții.
1.3. Prestatorul poate modifica periodic Condițiile Generale asociate Contractului. Condițiile actualizate vor fi disponibile pe pagina de web a Prestatorului.
1.4. Modificările vor intra în vigoare în 30 de zile de la data transmiterii unei notificări în acest sens Clientului prin mijloacele de comunicare agreate de Părți. Accesarea sau utilizarea serviciilor de către Client ulterior expirării termenului de 30 de zile sau lipsa transmiterii refuzului Clientului de acceptare a noilor Condiții Generale constituie acordul Clientului de a respecta Condițiile Generale astfel cum au fost modificate.
2. Contul de utilizator
2.1. Serviciile vor fi furnizate de Prestatorul prin intermediul unei platforme software ce poate fi accesată accesarea online a platformei pe baza unui user-name și a unei parole dedicate Clientului.
2.2. În vederea accesării serviciilor, Clientul trebuie să se înregistreze pe Platforma CyberAxo și să mențină un cont personal activ de utilizator al serviciilor. În vederea înregistrării contului de utilizator, Clientul este de acord să transmită Prestatorului anumite informații cu caracter personal care includ, printre altele, datele de identificare complete ale Clientului, datele de identificare ale reprezentanților săi legali, numele, adresa, adresa de email, numărul de telefon al persoanei desemnate de Client să țină legătura cu Prestatorul. De asemenea, Clientul va indica o metodă de plată valabilă (fie card de credit, fie card de debit) și își va exprima acordul cu privire la debitarea directă de către Prestator a sumelor datorate de Client Prestatorului în temeiul Contractului din contului bancar indicat.
2.3. Clientul se va asigura că toate informațiile transmise sunt corecte, complete și actualizate. Dacă informațiile transmise nu sunt corecte, complete și la zi, inclusiv dacă metoda de plată este nevalabilă sau expirată, Prestatorul poate suspenda accesul la Platforma CyberAxo Agency sau poate dispune încetarea Contractului.
2.4. Clientul se obligă să mențină în permanență caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate contului.
3. Serviciile
3.1. Serviciile pe care Prestatorul le poate presta Clientului prin intermediul Platformei CyberAxo Agency sau alte platforme sunt detaliate în oferta primita pe email
3.2. Prestatorul va presta Clientului serviciile detaliate în anexele la Contract, astfel cum acestea au fost agreate, pe toată durata de valabilitate a Contractului.
3.3. Clientul confirmă că serviciile solicitate Prestatorului, inclusiv rezultatul livrabil al acestora, corespunde cerințelor și nevoilor sale.
3.4. În măsura în care un aspect cu privire la care sunt acordate serviciile ia amploare, obiectul sau sfera serviciilor solicitate se va modifica. Ori de câte ori intervin asemenea situaţii, Prestatorul și Clientul vor stabili modificările ce urmează a fi aduse obiectului Serviciilor și Contractului.

4. Livrabile
4.1. Livrabilele aferente serviciilor solicitate de către Client vor fi generate de Plaftorma CyberAxo Agency sau vor fi puse la dispoziția Clientului de către Prestator prin intermediul platformei CyberAxo Agency sau pe Paginile de Facebook sau pe email sau in medile cerute de Prestator.

5. Procedura de “Know your client”
5.1. La cererea Prestatorului, Clientul are obligația să transmită Prestatorului informații sau clarificări cu privire la activitatea sa, beneficiarul real al activității, originea fondurilor folosite în cadrul grupului/structurii din care face parte precum și orice alte informații pe care Clientul le deține și pe care Prestatorul are obligația sau ar putea avea obligația să le dețină potrivit prevederilor legale sau de care Prestatorul are nevoie pentru a determina volumul și natura tranzacțiilor pe care Clientul le încheie sau pentru a presta serviciile agreate.
5.2. Clientul confirmă că nu desfășoară și nu va desfășura direct sau indirect activități de jocuri de noroc și nu este sau nu va fi implicat în activități în legătură cu arme de foc sau sex precum și în orice alte activități interzise de lege, inclusiv, dar fără a se limita la, activități de spălare a banilor, finanțare a grupurilor teroriste sau evaziune fiscală.
5.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a obține din surse publice informațiile necesare pentru confirmarea celor incluse în art. 6.2. Dacă, în urma acestor verificări independente există suspiciuni care să indice că prevederile art. 6.2. sunt încălcate, Prestatorul își rezervă dreptul de a înceta Contractul.
6. Obligațiile Clientului
6.1. Clientul are obligația să determine serviciile care sunt adecvate nevoilor sale.
6.2. Transmiterea informațiilor și a documentelor de care Prestatorul are nevoie pentru prestarea serviciilor se va efectua exclusiv prin intermediul Platformei CyberAxo Agency sau email , sau alte metode de comunicare și, în mod excepțional, la cererea Prestatorului, vor putea fi utilizate și alte mijloace de transmitere a informațiilor.
6.3. Clientul are obligația să se asigure că (i) toate informaţiile oferite Prestatorului sunt (a) furnizate prompt, (b) corecte (c) exacte (d) complete şi (e) și nu induc în eroare; şi (ii) toate premisele cuprinse în informaţiile primite de Prestator sunt corespunzătoare.
6.4. Deși serviciile Prestatorului nu implică o verificare a informațiilor puse la dispoziție de Client, acesta din urmă poate proceda uneori la verificarea lor.
6.5. Clientul are obligația să îi transmită Prestatorului toate documentele și informațiile necesare Prestatorului pentru a putea realiza livrabil pe baza Contractului. Transmiterea informațiilor și a documentelor de către Client Prestatorului va avea loc după cum urmează prin platforma, Drive, sau pe Email.
6.6. Nerespectarea termenelor menționate mai sus, poate duce la încetarea Contractului de către Prestator. În mod excepțional, cu acordul Prestatorului, Clientul poate transmite informațiile și documentele necesare prestării serviciilor în afara termenelor menționate mai sus.
6.7. Prestatorul nu va putea fi ținut responsabil pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate în temeiul Contractului, ca urmare a nerespectării de către Client a prevederilor acestui capitol.
6.8. Clientul se va asigura că transmiterea, păstrarea și colectarea informațiilor și documentelor transmise Prestatorului în vederea prestării Serviciilor.

7. Obligațiile Prestatorului
7.1. Prestatorul va realiza toate servicile asumate prin Contract
7.2. Prestatorul își rezervă dreptul ca, în orice moment, să aducă orice modificări serviciilor prestate conform Contractului în vederea respectării prevederilor legale în vigoare sau să aducă modificări pe care le consideră necesare care nu afectează substanțial natura sau calitatea serviciilor.
7.3. Prestatorul va determina modul de prestare al serviciilor cât și persoanele care vor fi însărcinate cu prestarea acestora.
7.4. Prestatorul are dreptul să subcontracteze integral sau în parte serviciile agreate prin Contract către alte societăți din grupul Prestatorului sau către alți subcontractori fără acordul prealabil al Clientului. Prestatorul va răspundere în continuare față de Client conform prevederilor Contractului pentru serviciile ce au fost astfel subcontractate.
7.5. Prestatorul nu are răspundere pentru:
a) monitorizarea evenimentelor care au avut loc după data prestării serviciilor agreate;
b) actualizarea oricăror livrabile aferente serviciilor prestate în lipsa unui acord expres scris din partea Prestatorului;
7.5. Serviciile sunt prestate exclusiv în beneficiul Clientului, nici o terță persoană nu poate dobândi vreun drept în legătură cu serviciile prestate.
7.6. Prestatorul are dreptul să distrugă orice documente transmise de către Client după expirarea termenelor de prescripție aplicabile arhivării acestora.
8. Onorarii și cheltuieli
8.1. Clientul are obligația să achite Prestatorului onorariile aferente serviciilor prestate conform Contractului, cheltuielile ocazionale aferente prestării acestora precum și orice taxe şi impozite, inclusiv TVA, aplicabile acestora.
8.2. Clientul are obligația de a plăti integral orice factură, indiferent de deducerile care îi sunt impuse de lege.
8.3. În eventualitatea în care serviciile prestate depășesc intelegere asumata prin Contract, Părțile vor agrea onorariul adițional ce urmează a fi plătit de Client prin semnarea unui un act adițional la prezentul Contract.
8.4. Onorariile anexate la Contract sunt susceptibile de a suferi modificări pentru a reflecta schimbarea condițiilor de piață. Prestatorul va notifica Clientului aceste schimbări cu 30 de zile anterior intrării în vigoare a modificărilor propuse prin transmiterea unei notificări prin mijloacele de comunicare agreate de Părți.
8.5. Modificările vor intra în vigoare în 30 de zile de la data transmiterii unei notificări în acest sens Clientului. Accesarea sau utilizarea serviciilor de către Client ulterior expirării termenului de 30 de zile sau lipsa transmiterii refuzului Clientului de acceptare a noilor onorarii constituie acordul Clientului de actualizare a Onorariilor astfel cum acestea au fost modificate de către Prestator.
9. Facturare și plată
9.1. Facturarea serviciilor agreate în contract se va face lunar/anual/ per proiect conform contractului.
9.2. Factura aferentă serviciilor ce urmează a fi prestate într-o perioada va fi emisă in avans. Facturile per proiect vor fi facturate conform Contractului
9.3. Facturile vor fi emise electronic în format .pdf și vor fi transmise la adresa de email atașată contului de utilizator.
9.4. Fiecare factură emisă va fi însoţită de o descriere a serviciilor ce fac obiectul facturării respective.
9.4. Detalii despre facturi:
a) în lipsa unei înțelegeri contrare, toate onorariile stabilite prin Contract vor fi calculate și exprimate in EUR;
b) în cazul în care facturile trebuie emise în RON, onorariile exprimate in EUR urmează să fie calculate la cursul de schimb anunţat de Banca Naţională a României aplicabil pentru ziua emiterii;
c) în cazul în care serviciile au fost furnizate unui Client care nu este considerat din punctul de vedere al Băncii Naţionale a României, nerezidentă valutar în România, şi în cazul în care nu s-a agreat altfel, onorariile vor fi calculate şi plătite în EUR sau USD în funcţie de moneda convenită de părţi;
d) orice neclarităţi privind facturile trebuie adresate în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, dar sumele asupra cărora nu există neclarităţi trebuie plătite până la data scadentă;
9.5. Modalitatea de plată: Facturile trebuie achitate în termen de 5 zile de la primirea facturii. Plata onorariilor incluse în factură se va face prin debitarea directă a contului bancar al Clientului atașat cardului ale cărui detalii sunt asociate contului de utilizator al Clientului. Simpla ajungere la scadenţă a facturii fără a fi plătită reprezintă punerea în întârziere a clientului.
10. Drepturile de proprietate intelectuală
10.1. Prestatorul reține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la Platforma CyberAxo Agency precum și cu privire la serviciile prestate Clientului pe care Prestatorul, administratorii, angajații și afiliații acestuia le-au creat în contextul prestării serviciilor. Clientul va avea doar dreptul să folosească aceste drepturi de proprietate intelectuală în condițiile stabilite în Contract sau de legea aplicabilă. Orice drept de folosință a drepturilor de proprietate intelectuală va fi neexclusiv, acordat pe perioada de valabilitate a Contractului și netransferabil.
10.2. Dacă orice documente sau informații sunt transmise de Client Prestatorului, Clientul se va asigura că documentele sau informațiile transmise nu încalcă drepturi de proprietate intelectuală sau orice alt drept al unei terțe persoane. În acest sens, Clientul se obligă să despăgubească Prestatorul pentru orice pretenții o terță persoană le ridică împotriva sa.
10.3. Libertatea folosirii ideilor: Prestatorul poate dezvolta sau folosi pentru alți clienţi orice idee, concept, informaţie sau know-how generat în cursul furnizării serviciilor.
11. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
11.1. Prestatorul colectează de la Client informațiile pe care acesta le furnizează pentru: (i) a crea contul de utilizator care pot include dar nu se limiteză la nume, email, număr de telefon, adresă, nume de utilizator și parolă, cont bancar, număr de identificare Registrul Comerțului, cod unic de identificare; (ii) informații furnizate de Client în vederea prestării serviciilor incluzând fără a se limita la date de facturare, date privind personalul Clientului etc; (iii) informații în legătura cu prestarea serviciilor obținute din date publice și/sau surse terțe.
11.2. Prestatorul colectează informații privind utilizarea serviciilor de către Client, incluzând dar fără a se limita la tipul de servicii solicitate de Client, data si intervalul de timp în care aceste servicii au fost prestate.
11.3. Prestatorul colectează informații privind modalitatea de interacțiune a Clientului cu serviciile, preferințele manifestate precum și setările alese în legătură cu serviciile. În anumite cazuri, Prestatorul poate utiliza cookie-uri, pixel tags precum și alte tehnologii având funcții similare care permit crearea și menținerea unei identificării unice.
11.4. Prestatorul poate colecta informații privind dispozitivele Clientului prin care sunt accesate serviciile precum sistemele de operare și versiuni ale acestora, software, hardware, nume de fișiere și versiuni, date de identificare a dispozitivelor (adresa IP) etc.

12. Confidențialitate
12.1. Informaţii confidenţiale -Părțile convin să folosească informaţiile confidenţiale ale celeilalte Părţi exclusiv în legătură cu serviciile şi să nu le divulge fără aprobare prealabilă scrisă, cu excepţia următoarelor cazuri: i) când acest lucru este obligatoriu în baza legii sau reglementărilor specifice sau când se solicită de către un organism profesional; ii) consilierilor cu care Părțile lucrează.
12.2. Prestatorul poate dezvălui informații confidențiale unor subcontractanți sau prestatori de servicii cu condiția ca aceștia să fie ținuți de obligații de confidențialitate, precum și consultanților Clientului care sunt implicați în problema respectivă. Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor primite în legătură cu contractul își va păstra valabilitatea trei ani după primirea acestor informații. Cele de mai sus nu se aplică informațiilor care (i) sunt disponibile publicului, sau (ii) au fost primite de la cineva care nu are obligații de confidențialitate în legătură cu acestea, sau (iii) erau deja cunoscute de Partea care primește aceste informații.
13. Răspundere
13.1. Răspunderea pentru orice pierdere, pagubă, costuri şi cheltuieli apărute sau suferite de Client în urma furnizării serviciilor va fi în exclusivitate responsabilitatea Prestatorului, iar Clientul se angajează ca în nici o circumstanță să nu înainteze acțiuni cu privire la asemenea pierderi, costuri si cheltuieli, împotriva angajaților, agenților şi subcontractorilor Prestatorilor, sau a angajaților, partenerilor agenților sau subcontractorilor acestora.
13.2. Cu excepția cazurilor de fraudă, dol şi de culpă gravă, răspunderea Prestatorului, a partenerilor, personalului, asociaților şi subcontractorilor acestuia, rezultată din Contract, datorată neglijenței sau altor cauze, care pot cauza pierderi, daune, costuri şi cheltuieli Clientului cât şi asociaţilor acestuia (incluzând fără a se limita la toţi membrii grupului de companii din care face parte Clientul) în ceea ce priveşte serviciile, nu va depăşi valoarea contractului anual pentru aceste servicii.

13.3. O procedură judiciară apărută în legătură cu furnizarea serviciilor, poate fi generată de una dintre Părţi în urma notificării în scris a acestei intenţii către cealaltă Parte, în interiorul termenului de prescripţie prevăzut de legea română.
13.4. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru pierderi, daune, costuri sau cheltuieli generate în orice mod de vreo acţiune sau omisiune frauduloase sau neglijente, înţelegeri eronate sau reprezentări deficitare sau neîndeplinirea obligaţiilor de către Client, directorii, angajaţii, agenţii sau subcontractorii acestuia şi în cazul în care Prestatorul suferă un prejudiciu datorită unei astfel de cauze imputabile Clientului, Prestatorul va avea dreptul de a recupera pierderile suferite.
13.5. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru nici o acțiune sau misiune anterioară începerii Contractului şi, ca urmare, în cazul în care o problemă în derulare este transmisă, răspunderea Prestatorului va putea fi angajată numai începând cu data la care a fost semnat Contractul sau în măsura în care prestarea serviciilor depinde de furnizarea anumitor documente de către Client de la data la care Prestatorul a primit aceste documente.
13.6. Răspunderea Prestatorului nu va putea fi angajată pentru pierderi, daune, costuri sau cheltuieli rezultând direct sau indirect din acţiunea sau omisiunea unei terţe persoane.
13.7. În eventualitatea în care împotriva clientului au fost dispuse măsuri contravenționale care au legătură directă cu serviciile prestate de către Prestator, acesta din urmă va răspunde fața de Client numai în măsura în care omisiunea/neexecutarea/ executarea defectuoasa a serviciilor de către Prestator nu este o consecință directă sau indirectă a omisiunii/neexecutării/executării defectuoase a obligațiilor de către Client. Pentru a evita orice dubiu, Părțile agreează expres că în acest caz răspunderea Prestatorului nu poate depăși limita prevăzută la art. 13.2 de mai sus.
13.8. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru nici o întârziere sau imposibilitate de a-și îndeplini obligaţiile când acestea au apărut din motive independente de controlul acestuia.
14. Încetarea Contractului
14.1. Contractul poate fi reziliat de către oricare dintre Părţi pe baza notificării cu efect imediat, dacă (i) partea cealaltă încalcă în mod semnificativ Contractul şi nu remediază această încălcare în termen de [a se insera] zile lucrătoare de la primirea unei notificări scrise în acest sens, caz în care rezilierea contractului operează de plin drept, fără alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei, la expirarea termenului menționat anterior, (ii) sumele datorate de către Client prestatorului nu sunt achitate integral după trei încercări consecutive de debitare a contului bancar al Clientului debitarea directă a contului bancar al Clientului pentru plata sumelor datorate Prestatorului, (iii) Prestatorul are indicii că prevederile art. 5 nu sunt respectate (iv) executarea Contractului (inclusiv aplicarea unor înţelegeri privind onorariile) poate contraveni unei cerinţe legale sau cu caracter de reglementare (v) executarea Contractului nu poate fi efectuată din cauza limitărilor tehnice ale Platormei CyberAxo Agency.
14.2. Notificarea de 30 de zile – Contractul poate fi denunţat unilateral în orice moment de către oricare din părţi, cu o notificare prealabilă scrisă de 30 de zile.
14.3. Clientul va achita Prestatorului toate onorariile aferente serviciilor prestate până la momentul încetării Contractului.
15. Comunicarea
15.1. Dacă nu se prevede altfel în prezentul Contract, toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părți se vor face în scris, în limba română și vor fi livrate personal sau transmise prin email, scrisoare recomandată sau alte mijloace de comunicare indicate de Client aferente contului său de utilizator. Notificările între Părți vor fi considerate efective:
(i) în cazul livrării personale, la momentul livrării;
(ii) în cazul transmiterii prin scrisoare recomandată, la data menționată pe “confirmarea de primire” aflată în posesia expeditorului;
(iii) în cazul transmiterii prin email, la data transmiterii.
15.2. Fiecare Parte își poate modifica oricând adresa cu notificarea celeilalte Părți în maniera descrisă mai sus.
15.3. Fiecare Parte își poate modifica oricând datele de contact, modificarea produce efecte și îi este opozabilă celeilalte Părți de la data la care noile date de contact sunt actualizate pe Platforma CyberAxo Agency.
15.4. Prezenta clauză nu se va aplica cu privire la comunicarea oricărei pretenţii formulate, notificări, ordin, hotărâri sau alt document cu privire la sau în legătură cu orice proceduri, litigiu sau acțiune rezultând din sau în legătură cu aceste Condiții Generale sau Contractul, în măsura în care regulile obligatorii relevante aplicabile comunicării oricărui astfel de document prevăzut sau guvernat de orice lege aplicabilă sau procedură judiciară, diferă de prevederile prezentei clauze
16. Alte Clauze
16.1. Legea aplicabilă: Legislaţia română va guverna prevederile Contractului precum și a Condiţiilor Generale şi orice acord care are legătură cu ele.
16.2. Litigii: În cazul apariţiei unor divergenţe între parţi, acestea vor încerca soluţionarea prin negocieri între persoane aflate la nivel superior de ambele părţi. În cazul în care ambele părţi sunt de acord se va încerca rezolvarea problemei prin mediere. Dacă divergenţa nu se rezolvă prin negociere sau mediere, fiecare părțile sunt de acord că singurele în măsură să soluţioneze disputa, având jurisdicţie exclusivă, sunt instanţele judecătoreşti din Bucureşti.
16.3. În cazul în care orice prevedere a prezentului Contract sau aplicarea oricărei astfel de prevederi unei persoane sau unui set de circumstanțe va fi stabilită a fi nevalabilă, ilegală, nulă sau inaplicabilă în orice măsură, celelalte prevederi ale prezentului Contract nu vor fi prejudiciate sau afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în cea mai mare măsură permisă de lege.
16.4. Clientul nu poate cesiona, gaja sau greva în alt mod cu sarcini drepturile și obligațiile ce-i revin prin prezentul Contract, în parte sau în întregime, fără acordul prealabil în scris al Prestatorului.
16.5. Contractul, anexele acestuia precum și Condițiile Generale constituie întreaga înțelegere și acordul între părți și înlocuiește orice discuții, înțelegeri sau acorduri anterioare cu privire la obiectul Contractului. Orice termen al Contractului poate fi modificat și se poate renunța la respectarea oricărui termen al prezentului Contract doar cu acordul în scris al tuturor părților la prezentul Contract. Renunțarea de oricare dintre părți la (parte din) drepturile ce-i revin prin prezentul Contract nu va opera și nu va fi interpretată ca o renunțare la orice altă încălcare sau o încălcare ulterioară de către partea care renunță. Termenii prezentului Contract vor guverna toate anexele acestuia și orice documente încheiate și livrate pentru a fi implementate vor fi interpretate într-o manieră compatibilă cu termenii prezentului Contract.
16.6. Modificări: Aceste Condiţii generale (şi/sau conţinutul oricărui acord cu care au legătură) pot fi modificate sau desfiinţate în orice moment prin acord scris între părți. Orice astfel de modificări nu vor afecta drepturile sau obligaţiile vreunei părţi, ce au fost născute anterior acelui acord, exceptând cazul în care se specifică în mod expres.